fbpx

Generelle forretningsbetingelser

North Realkreditrådgivning har tilladelse fra Finanstilsynet, til at yde Finansiel rådgivning. Dette betyder at vi er professionelt ansvarsforsikret.

De generelle forretningsbetingelser og rådgivningsaftale eller låneovervågningsaftale udgør tilsammen aftalegrundlaget mellem dig (kunden) og NORTH.

Generelle betingelser og vilkår

Følgende betingelser og vilkår gælder for alle ydelser, der leveres i henhold til aftale med NORTH.

Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle ydelser leveret af

North Realkreditrådgivning
Nørgaardsvej 32
2800 Kongens Lyngby
CVR: 27077048,

Herefter kaldet NORTH.

Bestilling og betaling

Bestilling af ydelser kan foregå via telefon, e-mail eller direkte på NORTHs hjemmeside.

Endelig aftale anses for indgået, når ordren er modtaget af NORTH. sender snarest muligt en ordrebekræftelse med ordrenummer samt oversigt over de bestilte ydelser. Alle anførte priser er inkl. moms og andre afgifter.

Betaling for rådgivning vil som udgangspunkt blive faktureret i forbindelse med rådgivningens opstart.

Den til enhver tid gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på NORTHs hjemmeside.
Betaling for rådgivning skal ske via bankoverførsel, mens låneovervågning kan ske via betalingskort eller MobilePay.

NORTHs betalingsløsning er baseret på en sikker SSL-forbindelse, der sikrer, at oplysninger afgivet i forbindelse med betalingstransaktionen beskyttes ved hjælp af kryptering.

Betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura. Betaling via bankoverførsel kan ske til NORTHs konto i Danske Bank:

Reg.nr: 3409
Kontonr.: 11769411

Fortrydelse og reklamation

Fortrydelsesret på 14 dage regnes fra ordrebekræftelsens modtagelse.
Fortrydelsesretten ophører i det øjeblik, NORTH påbegynder levering af sin ydelse, hvilket kan være inden udløbet af fortrydelsesretten.
Der gives samtykke til dette vilkår i forbindelse med afgivelse af ordren.
Fejl eller mangler, der viser sig 2 år efter ydelsens levering kan ikke påberåbes.
Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes hurtigst muligt.

Markedsføring

NORTH kan via e-mail, SMS og andre medier sende nyhedsbreve, produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller ydelser. Sådanne henvendelser kan til enhver tid gebyrfrit frabedes ved at rette henvendelse til NORTH.

Opsigelse og ændringer

Aftalen gælder til den opsiges. 
Aftalen kan til enhver tid opsiges uden varsel, medmindre andet er aftalt ved særskilt aftale.
NORTH kan opsige aftalen med 14 dages varsel. I tilfælde af misligholdelse, kan ophæve aftalen straks.
Ændringer i vilkår og betingelser kan ske med 14 dages varsel.

Ansvar

NORTH er ikke ansvarlig for ukorrekte oplysninger.
Kendskab til ukorrekte oplysninger skal bringes til NORTHs kendskab straks.
NORTH er desuden ikke ansvarlig for:

  • Direkte eller indirekte tab ved brug af NORTHs produkter eller ydelser.
  • Beskadigelse af udstyr ved anvendelse af NORTHs produkter eller ydelser.
  • Afbrydelser i adgangen til NORTHs produkter eller ydelser, selvom dette skyldes fejl eller mangler ved NORTHs system eller transmission.
  • Tredjemands uretmæssige adgang til oplysninger overgivet til NORTH.

Udveksling af data

NORTH kan som led i sit arbejde med at indhente låne tilbud, nye lån, eller forhandling om tilvejebringelse af kundeforhold udveksle data med de banker og kreditforeninger NORTH finder det hensigtsmæssigt at udveksle data med. Der vil blive bedt om særskilt samtykke til at dele disse data.

NORTH har i denne forbindelse ret til at modtage oplysninger retur fra bankerne omhandlende omfanget at kundeforhold og låneoptagelser.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om disse betingelser og vilkår skal afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.

Digital overvågning

Ud over de generelle betingelser og vilkår, gælder følgende betingelser og vilkår, hvis der er indgået aftale om Digital overvågning.

Produkterne

Med Digital overvågning tilbyder NORTH at foretage løbende overvågning af lån.
Digital overvågning udføres som udgangspunkt dagligt. Dette kan variere afhængigt af markedets forhold.
NORTH forbeholder sig retten til at ændre hyppigheden af overvågning uden varsel.

Bindingsperiode

Abonnementet kan til en hver tid opsiges. Der er ingen bindingsperiode.

Betaling for resterende del af en forudbetalt måned refunderes ikke ved opsigelse.

Betaling

Betaling for Digital overvågning opkræves månedsvis via betalingskort.

Betaling bliver trukket automatisk hver måned.

Ved manglende betaling vil der blive fremsendt en faktura, hvorpå kan være tilskrevet faktureringsgebyr.

Manglende betaling anses for misligholdelse af aftalen.

Lånekriterier

NORTH forbeholder sig retten til på egen hånd at fastsætte relevante lånekriterier.
Lånekriterier kan til enhver tid ændres ensidigt af NORTH.
Når lånekriterierne opfyldes vil der blive fremsendt en meddelelse omkring mulighederne for at skifte lån.
Det bemærkes, at denne meddelelse ikke er et udtryk for tilbud afgivet af, men alene en opfordring til at søge rådgivning.

Ansvar

NORTH er ikke ansvarlig for tab, der skyldes manglende oplysning om lånetilbud.
NORTH er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med låneomlægning, der ikke skyldes forhold, som hverken var eller burde være bekendt med.
NORTH er ikke ansvarlig for indhentelse af seneste betalingsoplysninger.
NORTH er ikke ansvarlig for tab, der følger af manglende betaling.

Lånerådgivning

Rådgivning i forbindelse med låneovervågning kræver særskilt aftale om levering af rådgivningsydelser.
Aftale om rådgivning i forbindelse med låneovervågning kan indgås telefonisk eller via e-mail, hvis der allerede er indgået en aftale om Digital overvågning.
Den til enhver tid gældende pris for lånerådgivning er den, som på dagen for bestillingen er angivet på NORTHs hjemmeside.

Rådgivning i forbindelse med låneovervågning kan indeholde:

  • Gennemgang af nuværende situation, mål med konvertering samt forventninger til fremtidig situation.
  • Opstilling og gennemgang af relevante låneforslag og lånepakker.
  • Gennemgang af konsekvenser ved fremsatte låneforslag.
  • Gennemgang af muligheder for kombination af flere lån i samme bolig.
  • Ubegrænset rådgivning via telefon, e-mail eller videoopkald.
  • Gennemgang af endelige lånetilbud.

Rådgivning

Ud over de generelle betingelser og vilkår, gælder følgende betingelser og vilkår, hvis der er indgået aftale om levering af rådgivningsydelser.

Produktet

Rådgivningen har til formål at tilvejebringe finansiel formidling, herunder at opsætte bedst mulige forudsætninger for at vælge de rigtige lån.
NORTH anbefaler konkrete produkter og/eller ydelser, samt hjælper med at videreformidle relevante oplysninger.

Aftaleindgåelse og –ophør

Ved indgåelse af aftale om rådgivning, vil der blive udarbejdet en rådgivningsaftale.
Rådgivningsaftalen begynder, når der er udleveret en rådgivningsaftale, som er accepteret i sin helhed.
Rådgivningsaftalen ophører, når de opgaver, der er beskrevet i rådgivningsaftalen, er udført.
Accepteres et tilbud fra bank eller realkreditforening, ophører rådgivningsaftalen tillige.