fbpx

Realkreditordbog

Vi forstår, at vores fagudtryk kan virke komplekse. Derfor har vi udarbejdet denne Realkreditordbog specielt for dig, så du nemt kan opnå klarhed omkring de mest afgørende termer.

Hvis der er nogen ord, vi har glemt at definere, som du gerne vil have forklaret, vil vi meget gerne høre fra dig.

A

Afdrag
Afdrag er den del af ydelsen (det du betaler hver måned), der går til at nedbringe din gæld. Afdrag kan altså ses som din opsparing i ejendommen.

Afgiftsberigtigelse
En afgift, der skal betales til staten.

Amortisation
Dette er en tabel, der viser dig, hvor meget du skal betale hver termin (måned eller kvartal) på dit lån. Den viser endvidere, hvor meget af det du betaler, der er bidrag, rente og afdrag.

Annuitetslån
Et annuitetslån betyder, et lån hvor du betaler den samme ydelse hver måned (før skat). Efterhånden som lånet bliver mindre, vil den del du betaler i rente falde, mens dit afdrag vil stige. Derfor vil du også opleve, at lånet bliver lidt dyre efter skat, da du kun får skattefradrag af renteudgiften.

B

Belåningsgrad
Denne angiver i hvor høj grad, at din ejendom er belånt. Altså hvor stort lånet er i forhold til værdien af ejendommen. Hvis dit lån er på 800.000,- og din ejendom er 1.000.000 værd, vil belåningsgraden være på 80%. Dette er i øvrigt den højeste tilladte belåningsgrad for et nyt realkreditlån til en almindelig ejerbolig.

Bidrag/ Bidragssats
Når du afdrager på et boliglån/ kreditforeningslån, betaler du en bidragssats til kreditforeningen. Det er i princippet et gebyr for at låne penge. Bidragssatsen beregnes desuden som en procent af din restgæld.

C

CIBOR
CIBOR står for ”Copenhagen Interbank Offered Rate” og udtales i øvrigt [‘kαἰͺbå].
Hvem fastsætter CIBOR renten?
Bankerne selv indberetter som deres lån (uden sikkerhed) til hinanden. Der er forskellige CIBOR løbetider, f.eks. 3 måneder og 6 måneder. Disse udtrykker, hvad bankerne forventer, at skulle betale for et lån uden sikkerhed fra en anden bank med en løbetid på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder.

CITA
Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average. Dette er en vægtet dag-til-dag rente. Den bygger på faktiske handler bankerne imellem. Da den kun gælder for 1 dag (fra i morgen, til i overmorgen), er den som regel lavere end CIBOR. Du kan læse mere om CITA-lån her.

D

Debetrente
Udlånsrenten

Differencerente
Differencerenten er forskellen mellem den rente, der skal betales til obligationsejeren, og den rente kreditforeningen kan tilbyde dig for at have pengene til obligationsejeren stående i perioden.

Beløbet kan trækkes fra i skat.

Diskonteringsrente
Det er den rente man benytter til at finde værdien af et fremtidigt beløb. Hvis du modtager 1.000 kr. om 10 år, er det ikke lige så meget værd, som at modtage det her og nu. Diskonteringsrenten er den rente, man benytter til at regne ud, hvilken værdi det har idag.

E

Ekstraordinær indbetaling
Dette refererer til en engangsbetaling ud over dine normale ydelser for at nedbringe din lånegæld hurtigere.

F

Fastkursaftale
En ordning realkreditinstitutterne tilbyder, hvor du som låntager, kan låse obligationskursen fast (og dermed renten på lånet). Udover gebyr og kursskæring, betaler du også for renteforskellen mellem den helt korte rente, og renten på lånet.

FlexLån®
En lånetype hvor enten ydelsen (det du betaler hver måned) eller løbetiden vil ændre sig, hvis renten ændre sig. Flexlån hedder typisk F1 eller F3 eller noget i den stil. Tallet efter F’et betyder, hvor ofte man ser på om renten har ændret sig. På et F1 lån, vil det f.eks. være efter 1 år, at man skal have en ny rente, mens der går 3 år med et F3 lån.

G

Gældsfaktor
Din gæld i forhold til din indkomst.
Skylder du eksempelvis DKK 2.300.000, og har du en indkomst på DKK 600.000 årligt, har du en gældsfaktor på 3,83. Gældsfaktoren er et vurderingskriterie hos Realkreditforeningerne. Jo højere tallet er, desto “dårligere” står du – Dermed ikke sagt, at en høj gældsfaktor alene stiller dig dårligt.

Gældsservice
Den samlede omkostning ved at betale dit realkreditlån, inklusive afdrag, renter og eventuelle bidragssatser.

H

Hovedstol
Lånets oprindelige størrelse inklusiv alle omkostninger mv.

Hæftelser
Dette er de beløb, som låntagere er ansvarlige for at betale ud over de månedlige afdrag og renter, herunder ejendomsskatter, ejendomsforsikring og vedligeholdelsesomkostninger.

I

Ingeniørklausul
En betingelse i realkreditlån, hvor långiver kan kræve en ekstra betaling, hvis ejendommens værdi falder.

K

Kontantlån
Kontantlån er et almindeligt obligationslån, men hvor man i stedet for at få et mindre beløb udbetalt, hvis kursen på obligationerne er under kurs 100, får udbetalt det fulde beløb. Kurstabet bliver så betalt tilbage via en højere rente på lånet. Dette er smart, da man får et højere skattefradrag (da man kun får skattefradrag af rentebetalingerne). Ulempen er dog, at du vil blive beskattet af en evt. Kursgevinst. Det vil sige, hvis renten er steget, og man skal sælge huset, eller vil indfri lånet, vil man blive beskattet af kursgevinsten.

Konvertering af realkreditlån
En omlægning af dit realkreditlån

Kreditrente
Indlånsrente

Kurs- og kurspoint
Kursen er, for eksemplets skyld “prisen pr. 100 lånte krone”. Det vil sige, at hvis du skal låne 100 kroner, og det lån du gerne vil optage er i kurs 97, skal der altså sælges mere end én obligation, for at du får de 100 kroner du gerne vil låne. Er lånet derimod i kurs 100, skal der kun sælges én obligation.

Kurspoint er af samme årsag en indikator for, hvad lånet koster både at optage, men også at indfri.

Kurtage
Gebyr, der betales for handel med obligationer (når du låner penge, sælger du i realiteten obligationer, hvorfor du ”laver en handel”). Typisk som en procentdel af obligationernes kursværdi.

L

Løbetid
Antal år fra du får lånet, til du skal have betalt det tilbage.

Likviditet
Evnen til at konvertere en aktiv, som f.eks. realkreditobligationer, til kontanter uden at påvirke markedsværdien væsentligt.

N

Nettoydelse
Det du betaler for lånet, når der er taget højde for det skattefradrag, du er berettiget.

Nominel rente
Den rentesats du skal betale.

Nutidsværdi
Nutidsværdien er et beregnet tal, der viser summen af alle fremtidige ydelser på eksempelvis et lån omregnet til nutidige priser. Det er altså den tilbagediskonterede (se diskonteringsrente) værdi af alle dine fremtidige betalinger.

Nedskrivning
En proces, hvor en værdipapirforpligtelse, som en realkreditobligation, reduceres i værdi på grund af forringelse af udlånene.

O

Obligation
En obligation er i princippet blot et standardiseret gældsbrev. Gældsbrevet indeholder, hvor meget du skylder, samt hvad du skal betale i rente, og hvornår du skal betale lånet tilbage.

Obligationsrestgæld
Det er den mængde obligationer, du skylder væk. Ved at gange denne med obligationens kurs, kan du beregne, hvad det koster at betale dit lån ud. –Nogle kalder dette tal for ”Omregnet kontantværdi”.

P

Prioritet
Dette er et ord for, at man rangordner lånene. Det lån, der står først, er prioritet 1, det næste er prioritet 2 osv. Hvis du ikke kan betale din gæld tilbage, og det kommer til en tvangsauktion, vil dem med prioritet 1 blive betalt før dem med prioritet 2 osv. Hvis nu huset ikke indbringer nok til at dække alle dem, der har lånt dig penge, er det med andre ord godt at have en høj prioritet.

Provenu
Det beløb, som du får udbetalt efter fradrag af omkostninger og kurstab.

For eksemplets skyld, står du måske med en hovedstol på DKK 2.440.000, men havde kun brug for de 2.4 mio DKK. De 40.000 kroner du yderligere skylder, kommer fra stiftelsesomkostningerne og kurstab. 

Pantebrev
Et dokument, der fungerer som sikkerhed for realkreditlånet og giver långiver ret til at sælge ejendommen i tilfælde af misligholdelse.

R

Refinansiering/ Rentetilpasning
Ved en refinansiering/ rentetilpasning får du en ny rente på dit lån.
Eksempel: Et F-lån skal refinansieres efter udløben periode. Et F3 lån skal eksempelvis refinansieres hvert 3. år medmindre dette omlægges.

Restgæld
Beløbet du skylder til hhv. Realkreditforening eller bank.

Realkreditforening
En finansiel institution, der yder lån, der er sikret af pant i fast ejendom, og som spiller en central rolle i realkreditmarkedet.

S

Skattefradrag
Den skattemæssige fordel, som låntagere kan opnå ved at fratrække renteudgifterne på realkreditlånet fra deres skattepligtige indkomst.

T

Termin
Terminen er et fastsat tidspunkt, hvor betalingen forfalder.

Tinglysning
Dette er en offentlig registrering af rettigheder på din ejendom. En kreditforening vil tinglyse deres lån til dig. Det vil sige, de gør det offentligt kendt, at du har optaget et lån fra dem, og at de har sikkerhed i ejendommen. På den måde har de sikret sig, at hvis du ikke betaler dit lån, kan de kræve huset solgt på tvangsauktion og få deres udlån dækket.


Hvem betaler tinglysningsafgiften?
Det er som udgangspunkt køber, der betaler afgiften. Der er en tommelfingerregel, der lyder som følger:

Ligger ejendommen vest for Storebælt, er det kutyme, at skødets tinglysningsafgift deles ligeligt mellem køber og sælger.

Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det kutyme, at køber skal betale hele tinglysningsafgiften ved tinglysning af skødet.

T-lån
En type variabel forrentet lån, hvor det er lånets løbetid – og ikke ydelsen, der ændrer sig i takt med renten. Løbetiden kan dog ikke overstige 30 år.

U

Udbetaling
Den del af ejendommens pris, som køberen betaler med egne midler i forbindelse med købet, udover lånet fra realkreditinstituttet.

V

Variabel rente lån
Realkreditlån med en variabelrente. Det kan eksempelvis være: F-Kort, Flexkort, Cita lån mv.

Varighed
Varighed viser, hvor meget kursen vil falde med ved en rentestigning på 1%. En høj varighed kan være godt, hvis man tror renterne vil stige, og man vil udnytte dette til at få en lavere gæld i fremtiden.

Valutaklausul
En klausul i et lån, der giver mulighed for ændring af lånevalutaen for at minimere risikoen i tilfælde af valutakursændringer.

Y

Ydelse
Det er det samlede beløb, du skal betale på terminsdatoen. Ydelsen består af rente, bidrag og afdrag.

Å

ÅOP
ÅOP betyder Årlig OmkostningsProcent. Det er beløbet, lånet koster, når alt er medregnet, herunder renter, gebyrer og  administration. Kig derfor ekstra godt på ÅOP, når du vælger lån og ikke bare renten.
Renten kan sagtens være lav, men med en høj ÅOP.